Krimelte tootmisprotsessis kasutatakse ka plahvatusohtlikke vedelgaase, mida hoiustatakse ja käsitletakse vastavuses kõigi ohutusnõuetega. Õnnetuste ennetamiseks ja vältimiseks on meil pidevalt tööolukorras gaasialarmsüsteem ja automaatne tulekahjusignalisatsioon. Samuti on olemas kustutusvahendid ja -süsteemid. Meie töötajad on regulaarselt koolitatud Päästeteenistuse poolt läbiviidud õppustel.

Seaduskuulelik ettevõte
Seoses plahvatusohtlike vedelgaaside kasutamisega on Krimelte OÜ B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Oleme esitanud oma tegevuse kohta asjaomastele riigiasutustele (Põhja-Eesti Päästekeskus, Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnainspektsioon) kõik Kemikaaliseaduse alusel nõutavad dokumendid (kemikaalide teabelehe, riskianalüüsi, ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse, hädaolukorra lahendamise plaani) ja saanud tegevusloa oma tootmistegevuseks.

Ohtlikkus
Kasutatavate vedelgaaside (propaan, isobutaan, dimetüüleeter ja 1,1-difluoretaan (HFC-152), kõik F+ ohutunnusega) segu õhuga on plahvatusohtlik. Suurõnnetus saab tekkida suure avariilise gaasilekke ja samaaegse süüteallika olemasolul.

Ohtude laad ja ohuala ulatus
Peamiseks ohuks tulekahju puhul on kõrge temperatuur, suits ja mürgised gaasid. Gaasi plahvatuse korral on peamiseks ohuteguriks soojuskiirgus, inimesed võivad saada põletushaavu, ehitised aga vigastusi. Ohuala raadius on 175 meetrit.

TeavitamineOhuala
Suurõnnetusest teavitatakse vahelduva helisireeniga kestvusega 60 sek. Vahe 30 sek. Antud tsüklit korratakse. Ühtlasi soovitame jälgida uudiseid massimeediakanalites ning meie kodulehel aadressil www.krimelte.com

Tegevusjuhised sireeni kuulmise korral:

  • viibides väljas, liigu võimalikult risti tuule suunaga, ohualast kaugemale;
  • võimalusel mine siseruumi ja püsi seal;
  • sulge aknad-uksed, tuulutusavad ja ventilatsioon;
  • kuula Vikerraadiot 104,1 MHz, vaata Eesti Televisiooni ja järgi juhiseid;
  • ära kasuta asjatult telefoni;
  • kuuldes sireeni teavita sellest ka naabreid.

Teave õnnetusest edastatakse Põhja-Eesti Päästekeskusele, kellega tehakse koostööd tagamaks vajalik tegutsemine ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi.

Vastavalt Hädaolukorra seadusele oleme koostanud ja esitanud Põhja-Eesti Päästekeskusele hädaolukorra lahendamise plaani, mis hõlmab õnnetuse põhjustatud tagajärgede ohjet ja kohustust järgida kõiki päästeasutuse poolt antavaid juhiseid.

Täpsem teave:

Tegevdirektor: Peeter Tohver
e-post: krimelte@krimelte.com
tel 6 059 300